Pravidla soutěže

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pořadatelem soutěže je Lenka Jiříčková Valašská Bystřice 785, 756 27 Valašská Bystřice (dále jako „pořadatel“).

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže leen.jiir@gmail.com, Telefon: +420 725 951 239

Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže Pobyt na statku Humenec, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

Pořadatel tímto prohlašuje, že:

soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook / Instagram a nijak s ní nesouvisí;

společnosti Facebook / Instagram vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

B. PODMÍNKY ÚČASTI

Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 18 let;

adresa pro doručování v České republice;

soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook / Instagram;

dodržování podmínek sítě Facebook / Instagram po celou dobu trvání soutěže.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.

Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání: ​

Napsat pod příspěvek s kým byste na pobyt jeli a stát se našim fanouškem.

Počet odpovědí je omezený na jednu.

Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže do 31. 1. 2022 do 10:00 hod. Výherce pořadatel vyhlásí 1. 2. 2023 nejpozději v 23:55 v příspěvku na facebookovém profilu pořadatele.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo

nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo

v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.

Soutěž má 1 výherce, který získá tuto výhru: pobyt na Statku Humenec až pro 4-8 osob v hodnotě 7200 Kč dle vlastního výběru v termínu od 1.2.2023- 31.3.2023 v souladu s kalendářem obsazenosti na  https://www.statekhumenec.cz/rezervace/

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.

Výherci soutěže budou vylosováni náhodně pomocí nástroje https://contest.agorapulse.com.

Případně

Výherci soutěže budou vybráni pořadatelem podle toho, zda a jak splnili zadání soutěže. Výběr výherců je na uvážení pořadatele.

Po vyhlášení výherců tento výherce kontaktuje pořadatele takto:

napíše mu do zprávy na Facebooku / Instagramu a sdělí mu údaje potřebné pro předání výhry nebo na e-mail leen.jiir@gmail.com . Pokud se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí ani do 7 dnů od vyhlášení výsledků soutěže, provede pořadatel do 3 dnů nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce NEBO výhru si ponechá pořadatel.

Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel do 3 dnů nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce NEBO výhru si ponechá pořadatel.

Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

D. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.

Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:

pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook / Instagram, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);

pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;

právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);

pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);

pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži, případně smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby;

soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů):

Lenka Jiřičná, e-mail: leen.jiir@gmail.com

V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.

Vzhledem k tomu, že výherní příspěvek (příspěvky) má povahu díla chráněného autorským zákonem, výherce zapojením do soutěže potvrzuje, že je autorem příspěvku a/nebo má k němu veškerá potřebná autorská práva, a uděluje souhlas s jeho použitím (tj. uděluje pořadateli k příspěvku bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci) tímto způsobem:

zveřejnění na webových stránkách pořadatele www.jump-tandem.cz v rámci článku o průběhu soutěže a jejích výsledcích,

zveřejnění příspěvků (zejména stories) na sociálních sítích pořadatele o tom, jaké soutěžní příspěvky pořadatele pobavily nebo zaujaly.

Aktualizováno: leden 2023